ຄຳແນະນຳ

ຫົວຂໍ້ ປະເພດ ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ ວັນ-ເດືອນ-ປີ ລາວ Eng
ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ກວດກາ ແລະ ນຳໃຊ້ມາດຕະການ ຕໍ່ການລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບ ຢາປາບສັດຕູພືດ ຄຳແນະນຳ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 19-02-2020 ດາວໂຫຼດ
ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳສັ່ງ ເລກທີ 09/ນຍ, ລົງວັນທີ 02 ກໍລະກົດ 2018 ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ເນື້ອທີ່ດິນ ເພື່ອສຳປະທານປູກໄມ້ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ພືດຕ່າງໆ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຄໍາແນະນໍາ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 30-07-2018 ດາວໂຫຼດ
ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງ ລະບົບຄ້ຳປະກັນ ໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຄໍາແນະນໍາ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 10-12-18 ດາວໂຫຼດ
ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບການຂຸດຄົ້ນ ແລະເຄື່ອນຍ້າຍໄມ້ຕິ້ວ, ການເຄື່ອນຍ້າຍຖ່ານຂາວ ທີ່ຜະລິດມາຈາກໄມ້ຕິ້ວ ພາຍໃນ ແລະສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ ຄໍາແນະນໍາ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 18-09-2017 ດາວໂຫຼດ
ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດ ພາຍໃຕ້ສັນຍາການຄ້າຊາຍແດນ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສສ ຫວຽດນາມ ຄໍາແນະນໍາ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 02-01-17 ດາວໂຫຼດ
ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ຄຳສັ່ງ ສະບັບເລກທີ 28/ນຍ, ລົງວັນທີ 16 ສິງຫາ 2016 ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການປ້ອງກັນ ແລະ ກຳຈັດຕັກແຕນຝູງໄມ້ປ່ອງ ຢູ່ແຂວງພາກເໜືອ, ສປປ ລາວ ຄໍາແນະນໍາ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 10-04-16 ດາວໂຫຼດ
ຄໍາແນະນໍາຂອງລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບການຊຸກຍູ້ ການບົວລະບັດເຂົ້ານາປີ ແລະ ການກະກຽມການຜະລິດລະດູແລ້ງ ຄໍາແນະນໍາ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 10-05-10 ດາວໂຫຼດ
ຄໍາແນະນໍາຂອງລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັັບການຂະຫຍາຍກະເສດສຸມ ເຮັດນາປູກເຂົ້າດ້ວຍການນໍາໃຊ້ ກ້າກີບດຽວຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ຄໍາແນະນໍາ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 05-06-10 ດາວໂຫຼດ