ພະແນກ

ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກຳ ປະກອບດ້ວຍ 4 ພະແນກການ ແລະ 1 ກອງເລຂາ ດັ່ງນີ້:

  1. ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ຈັດຕັ້ງ
  2. ພະແນກນະໂຍບາຍ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ການຕະຫຼາດ
  3. ພະແນກນິຕິກໍາ
  4. ກອງເລຂາສະພາວິທະຍາສາດເຕັກນິກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້
  5. ພະແນກເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດ