ຄຳສັ່ງ

ຫົວຂໍ້ ປະເພດ ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ ວັນ-ເດືອນ-ປີ ລາວ Eng
ຄຳສັ່ງ ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາສັດປ່າ ແລະ ພືດປ່າ ປະເພດຫວງຫ້າມ ຄໍາສັ່ງ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 08-05-2018 ດາວໂຫຼດ
ຄຳສັ່ງ ກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດ ຕໍ່ການສະກັດກັ້ນ, ເຝົ້າລະວັງ ແລະ ກຳຈັດ ການລະບາດຂອງພະຍາດຫ່ຽວເຫຼືອງກ້ວຍ ຄໍາສັ່ງ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 05-04-2018 ດາວໂຫຼດ
ຄຳສັ່ງ ກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ຕິດຕາມ ເຝົ້າລະວັງ ແລະ ສະກັດກັ້ນພະຍາດໄຂ້ຫວັດສັດປີກ ຄໍາສັ່ງ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 22-09-2017 ດາວໂຫຼດ 
ຄຳສັ່ງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການລ້ຽງໝູ ແລະ ສະໜອງຊີ້ນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໝູ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຄຳສັ່ງ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 23-05-2017 ດາວໂຫຼດ
ຄຳສັ່ງ ກ່ຽວກັບການຢຸດຕິຊົ່ວຄາວ ການສີດພົ່ນຢາຂ້າເຊື້ອພາຫະນະທົ່ວໄປທີ່ເຂົ້າມາ ສປປ ລາວ ຄໍາສັ່ງ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 14-12-2016 ດາວໂຫຼດ 
ຄຳສັ່ງ ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ການປ້ອງກັນ ແລະ ກຳຈັດຕັກແຕນຝູງໄມ້ປ່ອງ ຢູ່ ແຂວງພາກເໜືອ, ສປປ ລາວ ຄໍາສັ່ງ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 16-08-2016 ດາວໂຫຼດ 
ຄຳສັ່ງ ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາ ການຂຸດຄົ້ນໄມ້, ເຄື່ອນຍ້າຍໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດໄມ້ ຄໍາສັ່ງ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 13-05-2016 ດາວໂຫຼດ 
ຄຳສັ່ງ ກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດ ໃນການນຳໃຊ້ມາດຕະການສຸຂານາໄມພືດ ເພື່ອແກ້ໄຂຕໍ່ການແຈ້ງເຕືອນຂອງສະຫະພາບເອີຮົບ (EU) ຄຳສັ່ງ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 27-04-2016 ດາວໂຫຼດ
ຄຳສັ່ງ ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາ ການຂຸດຄົ້ນໄມ້, ເຄື່ອນຍ້າຍໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດໄມ້ ຄຳສັ່ງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 13-05-2016 ດາວໂຫຼດ
ຄຳສັ່ງ ວ່າດ້ວຍການຫ້າມຫັນປ່ຽນທີ່ດິນ ເຂດຊົນລະປະທານ ປະຕູນ້ຳປ່ອງ3 ຕາມຄອງລະບາຍເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ນ້ຳເທີນ2, ເມືອງຍົມມະລາດ, ແຂວງຄຳມ່ວນ ໄປເປັນທີ່ດິນປະເພດອື່ນ ຄໍາສັ່ງ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 03-03-2014 ດາວໂຫຼດ 
ຄຳສັ່ງ ກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາຝຸ່ນ, ແນວຟັນພືດ ແລະ ຢາຂ້າຫຍ້າ ລວມທັງຢາປາບສັດຕູພືດອື່ນໆ ທີ່ນຳໃຊ້ຢູ່ ສປປ ລາວ ຄຳສັ່ງ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 15-05-2014 ດາວໂຫຼດ
ຄຳສັ່ງ ກ່ຽວກັບການຊຸກຍູ້ການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາຊົນຈີນ ຄຳສັ່ງ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 30-06-2014 ດາວໂຫຼດ
ຄຳສັ່ງ ກ່ຽວກັບການຄອບຄອງສັດປ່າຫວງຫ້າມ ບັນຊີ I ຢູ່ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ, ອຸດົມໄຊ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຄຳສັ່ງ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 30-05-2014 ດາວໂຫຼດ
ຄຳສັ່ງ ກ່ຽວກັບການອອກໃບຢັ້ງຢືນສຸຂານາໄມພືດ (Phytosanitary Certificate – PC) ຄຳສັ່ງ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 03-04-2013 ດາວໂຫຼດ
ຄໍາສັ່ງ ຂອງລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີຄວາມເອົາ ໃຈໃສ່ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາສຸຂານາໄມພືດ ທີ່ສົ່ງອອກ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການ ດ້ານສຸຂານາໄມພືດ ຂອງປະເທດປາຍທາງ ຄໍາສັ່ງ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 26-10-2011 ດາວໂຫຼດ
ຄຳສັ່ງ ວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການຂະຫຍາຍ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໄມ້ປະດັບໃນ ສປປ ລາວ ຄໍາສັ່ງ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 23-11-2011 ດາວໂຫຼດ
ຄໍາສັ່ງ ກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ຕິດຕາມປ້ອງກັນ ແລະ ສະກັດກັ້ນ ພະຍາດຂອງເພັ້ຍແປງມັນຕົ້ນ ຄໍາສັ່ງ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 23-06-2011 ດາວໂຫຼດ 
ຄໍາສັ່ງ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ໄມ້ ເພື່ອຜະລິດຖ່ານ, ເພື່ອເປັນແຫຼ່ງພະລັງງານ ແລະ ເພື່ອເປັນສິນຄ້າ ຄໍາສັ່ງ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 14-03-2011 ດາວໂຫຼດ
ຄໍາສັ່ງ ກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດ ທາງເດີນຫາຍໃຈ ແລະ ລະບົບອະໄວຍະວະສືບພັນໝູເຊື່ອມ (ພະຍາດຫູໜູກໍ່າ) ຄຳສັ່ງ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 06-07-2010 ດາວໂຫຼດ
ຄໍາສັ່ງ ວ່າດ້ວຍມາດຕະການປ້ອງກັນ ແລະ ສະກັດກັ້ນພະຍາດໄຂຫວັດສັດປີກຢ່າງເຂັ້ມງວດ ຄໍາສັ່ງ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 23-01-2006 ດາວໂຫຼດ
ຄໍາສັ່ງ ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີເອົາໃຈໃສ່ ສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດໃຫ້ສັດລ້ຽງ ຄໍາສັ່ງ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 27-03-2006 ດາວໂຫຼດ
ຄໍາສັ່ງ ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີ ການປ້ອງກັນ ແລະ ສະກັດກັ້ນພະຍາດໄຂ້ຫວັດສັດປີກ ຄໍາສັ່ງ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 02-02-2005 ດາວໂຫຼດ
ຄຳສັ່ງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ຂີ້ເຈຽ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ຄໍາສັ່ງ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 07-08-2005 ດາວໂຫຼດ 
ຄໍາສັ່ງ ວ່າດ້ວຍໃຫ້ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ການໃຊ້ເຕັກນິກນິເວດກະສິກໍາ ເຂົ້າໃນການຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ ຄໍາສັ່ງ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 05-11-2005 ດາວໂຫຼດ 
ຄໍາສັ່ງ ວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນໄພອັນຕະລາຍຈາກຢາປາບສັດຕູພືດປອມ ແລະ ຢາປາບສັດຕູພືດ ທີ່ຫ້າມນໍາໃຊ້ ໃນ ສປປ ລາວ ຄໍາສັ່ງ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 13-07-2005 ດາວໂຫຼດ
ຄໍາສັ່ງຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການກວດກາ ແລະຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບອາຫານສັດ ຄໍາສັ່ງ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 05-06-2005 ດາວໂຫຼດ