ກ່ຽວກັບກົມ

ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ແມ່ນກົງຈັກໜຶ່ງ ໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ຂອງກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຕາມດໍາລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 99/ນຍ, ລົງວັນທີ 9 ມີນາ 2017. ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ຈັດຕັ້ງເຄື່ອນໄຫວ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 3684/ກປ, ລົງວັນທີ 02 ສິງຫາ 2017 ແລະ ໄດ້ເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຢ່າງເປັນທາງການ ນັບແຕ່ວັນທີ 15 ທັນວາ 2017. ຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ: “ກບນ”

ດາວໂຫຼດຟາຍ

ບຸກຄະລາກອນ ທັງໝົດ ຈໍານວນ 28 ຄົນ, ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:

  • ປອ ຈໍານວນ 03 ຄົນ;
  • ປທ ຈໍານວນ 09 ຄົນ;
  • ປຕ ຈໍານວນ 14 ຄົນ;
  • ຊັ້ນສູງ ຈໍານວນ 02 ຄົນ;

ສາຍການພົວພັນ ຂອງກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆອ້ອມຂ້າງ.

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ  /   ພະແນກ   /   ພາລະບົດບາດ