ວິທະຍາສາດເຕັກນິກ ກປ

 

ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ມັດຕິກອງປະຊຸມ

          ແຈ້ງການ

ແຜນການຈັດປະຊຸມສະພາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກນິກ ກປ

ແບບຟອມຕ່າງໆ

 

ລາຍການບົດ/ຫົວຂໍ້ ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດເຕັກນິກ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້

– ຕາຕະລາງໂຄງການທີ່ສະເໜີນຳໃຊ້ງົບປະມານກອງທຶນພັດທະນາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃນປີ 2013-2018

 

– ຄູ່ມື ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ

– ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການຄົ້ນຄວ້າທົດລອງ, ການນໍາໃຊ້ບັນດາເຕັກນິກ

– ຜົນການປະເມີນການນຳໃຊ້ວິທະຍາສາດເຕັກນິກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້,

– ບຸກຄົນດີເດັ່ນ (ສິດທິບັດ, ນະໂຍບາຍ, ຍ້ອງຍໍ)