Legislation

Law and Legislation in MAF

Legislation Making and Amendment Plan

Title Responsible Agency Making and Amendment Plan 2019
ຮ່າງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ປ່າໄມ້ (ສະບັບປັບປຸງ) ກົມປ່າໄມ້ ເດືອນກຸມພາ 2019
ຮ່າງ ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງແນວພັນພືດ ກົມປູກຝັງ ເດືອນເມສາ 2019
ຮ່າງ ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງອາຫານສັດ ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ເດືອນເມສາ 2019
ຮ່າງ ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງຢາສັດຕະວະແພດ ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ເດືອນພຶດສະພາ 2019
ຮ່າງ ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຂ້າສັດ ແລະ ການກວດກາອະນາໄມ້ຊີ້ນ ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ເດືອນມິຖຸນາ 2019
ຮ່າງ ດໍາລັດວ່າດ້ວຍ ທີ່ດິນກະສິກໍາ ກົມຄຸ້ມຄ້ອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ ເດືອນຕຸລາ 2019
ຮ່າງ ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ກອງທຶນພັດທະນາປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ກົມປ່າໄມ້ ເດືອນທັນວາ 2019
ຮ່າງ ດໍາລັດວ່າດ້ວຍ ການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມ ແລະສະຫະກອນການຜະລິດກະສິກໍາ ກົມພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ສະຫະກອນ ເດືອນທັນວ່າ 2019