ລາຍການບົດ/ຫົວຂໍ້ ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດເຕັກນິກ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້

ລະຫັດ ຫົວຂໍ້ ພາກສ່ວນຜິດຊອບ ອາຍຸ (ປີ) ປະເພດໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ ຂັ້ນຕອນ
001 ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ ເພື່ອອະນຸລັກ, ນໍາໃຊ້ ແລະ ພັດທະນາແນວພັນງົວພື້ນເມືອງ ຂອງລາວ ສູນຄົ້ນຄວ້າການລ້ຽງສັດ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ 5 ຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາ . ຜ່ານຮັບຮອງ ຈາກ ສພກປ
. ລໍຖ້າການເຂົ້າພິຈາລະນາ ກອງທຶນ
002 ໂຄງການ ປັບປຸງແນວພັນເຂົ້າ ເພື່ອເປັນສະບຽງ ແລະ ສິນຄ້າ ເພື່ອປັບຕົວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໂດຍນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ ຊີວະພາບ (MAS) ເພື່ອຊ່ວຍໃນການປັບປຸງພັນ ສູນຄົ້ນຄວ້າເຂົ້າ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ 5 ຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາ . ຜ່ານຮັບຮອງ ຈາກ ສພກປ
. ລໍຖ້າການເຂົ້າພິຈາລະນາ ກອງທຶນ
003 ໂຄງການ ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ ແຫຼ່ງແກ່ນພັນໄມ້ພື້ນເມືອງ ສູນຄົ້ນຄວ້າປ່າໄມ້, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ 5 ຄົ້ນຄວ້ານຳໃຊ້, ຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາ . ຜ່ານຮັບຮອງ ຈາກ ສພກປ
. ລໍຖ້າການເຂົ້າພິຈາລະນາ ກອງທຶນ
004 ໂຄງການ ສຶກສາປະສິດທິພາບຂອງຖ່ານ ແກບປະສົມຝຸ່ນອົງຄະທາດຕໍ່ການປັບປຸງດິນກົດເຂດນານໍ້າຝົນ ສູນພັດທະນາທີ່ດິນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ຝຸ່ນ, ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ 2 ຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາ . ຜ່ານຮັບຮອງ ຈາກ ສພກປ
. ລໍຖ້າການເຂົ້າພິຈາລະນາ ກອງທຶນ
005 ໂຄງການ ສຶກສາການປັບປຸງດິນສົ້ມດ້ວຍຖ່ານແກບ ເພື່ອປູກບໝາກເພັດ ເປັນສິນຄ້າ, ທີ່ເມືອງແປກ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາ ທີ່ດິນກະສິກໍາ 1 ຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາ . ຜ່ານຮັບຮອງ ຈາກ ສພກປ
. ລໍຖ້າການເຂົ້າພິຈາລະນາ ກອງທຶນ
006 ສຶກສາອັດຕາຝຸ່ນເຄມີທີ່ເໝາະສົມສະເພາະພື້ນທີ່ຕໍ່ການຍົກສະມັດຕະພາບເຂົ້ານາ ສູນພັດທະນາທີ່ດິນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ຝຸ່ນ, ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ 3 ຄົ້ນຄວ້ານຳໃຊ້ . ຜ່ານຮັບຮອງ ຈາກ ສພກປ
. ລໍຖ້າການເຂົ້າພິຈາລະນາ ກອງທຶນ
007 ໂຄງການ ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາລະບົບການຜະລິດຖົາວເຫຼືອງໃນເຂດຈຸດສຸມ ສູນຄົ້ນຄວ້າສາລີ ແລະ ພືດເສດຖະກິດ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ 5 ຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາ . ຜ່ານຮັບຮອງ ຈາກ ສພກປ
. ລໍຖ້າການເຂົ້າພິຈາລະນາ ກອງທຶນ
008 ໂຄງການ ຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາດກາດ ເພື່ອຄໍ້າປະກັນໄດ້ທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າໃນຕໍ່ໜ້າ ສູນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາດ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ 3 ຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາ . ຜ່ານຮັບຮອງ ຈາກ ສພກປ
. ລໍຖ້າການເຂົ້າພິຈາລະນາ ກອງທຶນ
009 ໂຄງການ ຄົ້ນຄວ້າວິທີປ້ອງກັນ ແລະ ກໍາຈັດແມງວັນທອງຂອງໄມ້ໃຫ້ໝາກແບບປະສົມປະສານ ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ 3 ຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາ . ຜ່ານຮັບຮອງ ຈາກ ສພກປ
. ລໍຖ້າການເຂົ້າພິຈາລະນາ ກອງທຶນ
010 ໂຄງການູຄົ້ນຄວ້າ ສ້າງແນວພັນຕ້ານທານ ແລະ ປ້ອງກັນ ພະຍາດເໜົ່າແຫ້ງ (ກຸ້ງແຫ້ງ Antracnose) ຂອງໝາກເຜັດແນວພັນພື້ນເມືອງຂອງລາວ ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ 3 ຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາ . ຜ່ານຮັບຮອງ ຈາກ ສພກປ
. ລໍຖ້າການເຂົ້າພິຈາລະນາ ກອງທຶນ
011 ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າແນວພັນຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກທີ່ໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 3 ຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາ . ຜ່ານຮັບຮອງ ຈາກ ສພກປ
. ລໍຖ້າການເຂົ້າພິຈາລະນາ ກອງທຶນ
012 ໂຄງການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າເພື່ອຍົກສະມັດຕະພາບແນວພັນປາພື້ນເມືອງທີ່ມີທ່າແຮງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຫັນໄປສູ່ການຜະລິດເປັນສີນຄ້າ. ສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ 5 ຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາ . ຜ່ານຮັບຮອງ ຈາກ ສພກປ
. ລໍຖ້າການເຂົ້າພິຈາລະນາ ກອງທຶນ
013 ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າສຶກສາປະສິດທິຜົນຂອງການນຳໃຊ້ພຶດສະໝູນໄພ ໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ກໍາຈັດບົ້ງໃຍຜັກກະລໍ່າປີ ທີ່ ແຂວງ ຈຳປາສັກ ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະພັດທະນາທີ່ດິນ ກະສີກໍາ 1 ຄົ້ນຄວ້ານຳໃຊ້, ຄົ້ນຄວ້າພື້ນຖານ . ຜ່ານຮັບຮອງ ຈາກ ສພກປ
. ລໍຖ້າການເຂົ້າພິຈາລະນາ ກອງທຶນ
014 ໂຄງການສຶກສາການປັບປຸງດີນເພື່ອການປູກເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍອິນຊີໂດຍການນຳໃຊ້ຝຸ່ນຂຽວ (ປໍເທື່ອງ) ທີ່ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ. ສູນອະນຸລັກ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນ, ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະພັດທະນາທີ່ດິນ ກະສີກໍາ 2 ຄົ້ນຄວ້ານຳໃຊ້ . ຜ່ານຮັບຮອງ ຈາກ ສພກປ
. ລໍຖ້າການເຂົ້າພິຈາລະນາ ກອງທຶນ
015 ໂຄງການສຶກສາການເຮັດນາຫວ່ານນໍ້າຂັງໃນສາມປະເພດເນື້ອດິນເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນການຜະລິດ ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະພັດທະນາທີ່ດິນ ກະສີກໍາ 1 ຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາ . ຜ່ານຮັບຮອງ ຈາກ ສພກປ
. ລໍຖ້າການເຂົ້າພິຈາລະນາ ກອງທຶນ
016 ໂຄງການສຶກສາຊະນິດພັນປາຢູອ່າງນົ້າຊວງ ສູນພັດທະນາການປະມົງ, ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ 1 ສົ່ງເສີມການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ . ຜ່ານຮັບຮອງ ຈາກ ສພກປ
. ລໍຖ້າການເຂົ້າພິຈາລະນາ ກອງທຶນ
017 ໂຄງການອະນຸລັກພັນປາພື້ນເມືອງຢູ່ ອ່າງນໍ້າຊວງ ສູນພັດທະນາການປະມົງ, ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ 2 ສົ່ງເສີມການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ . ຜ່ານຮັບຮອງ ຈາກ ສພກປ
. ລໍຖ້າການເຂົ້າພິຈາລະນາ ກອງທຶນ