ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກຳ ປະກອບດ້ວຍ:

  1. ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ຈັດຕັ້ງ;
  2. ພະແນກນະໂຍບາຍ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ການຕະຫຼາດ;
  3. ພະແນກນິຕິກໍາ;
  4. ກອງເລຂາສະພາວິທະຍາສາດເຕັກນິກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້.
  5. ພະແນກເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດ

 

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ປັບປຸງຄັ້ງທີ່ 3, ວັນທີ 12 / 03 / 2020 ເຖີງ ປັດຈຸບັນ

 

 

 

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ປັບປຸງຄັ້ງ 2, ວັນທີ 01 / 10 / 2019 ເຖີງ 11 / 03 / 2020

 

 

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ປັບປຸງຄັ້ງ 2, ວັນທີ 13 / 12 / 2017 ເຖີງ 30 / 09 / 2019