ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກຳ ປະກອບດ້ວຍ:

  1. ພະແນກແຜນການ ແລະ ສັງລວມ;
  2. ພະແນກນະໂຍບາຍ;
  3. ພະແນກນິຕິກໍາ;
  4. ກອງເລຂາສະພາວິທະຍາສາດເຕັກນິກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້.
  5. ພະແນກເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດ

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ປັບປຸງຄັ້ງທີ່ 5, ວັນທີ 02 / 09 / 2020 ເຖີງ ປັດຈຸບັນ

 

 

 

 

 

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ປັບປຸງຄັ້ງທີ່ 4, ວັນທີ 01 / 07 / 2020 ເຖີງ 01 / 09 / 2020

 

 

 

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ປັບປຸງຄັ້ງທີ່ 3, ວັນທີ 12 / 03 / 2020 ເຖີງ 30 / 06 / 2020

 

 

 

 

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ປັບປຸງຄັ້ງ 2, ວັນທີ 01 / 10 / 2019 ເຖີງ 11 / 03 / 2020

 

 

 

 

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ປັບປຸງຄັ້ງ 2, ວັນທີ 13 / 12 / 2017 ເຖີງ 30 / 09 / 2019