ພາລະບົດບາດ

ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ, ວິໄຈບັນຫາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ການຕະຫຼາດ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການກໍານົດ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍ ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງຂະແໜງການ ອອກເປັນກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ຮັບປະກັນການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

ໜ້າທີ່

ຄົ້ນຄວ້າ, ຜັນຂະຫຍາຍ ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ແຜນຍຸດທະສາດຂອງຂະແໜງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ມາເປັນແຜນງານ ແລະ ໂຄງການສະເພາະຂອງຕົນ ພ້ອມທັງຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນ;

ຄົ້ນຄວ້າ, ວິເຄາະ, ວິໄຈ ສະພາບການ ດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ການຕະຫຼາດ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການກໍານົດນະໂຍບາຍຂອງຂະແໜງ ການ;

ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍ ແຜນຍຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ຜົນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດເຕັກນິກ ຂອງຂະແໜງການຕົນ ອອກເປັນກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍ ໂດຍການປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ;

ສັງລວມ ແລະ ນໍາສະເໜີ ແຜນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ ຕໍ່ລັດຖະບານ, ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອເອົາເຂົ້າແຜນ 5 ປີ ແລະ ປະຈໍາປີ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ;

ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ຮັບຮອງ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ, ນິຕິກໍາ ແລະ ຜົນການຄົ້ນຄວ້າ ວິທະຍາສາດເຕັກນິກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້;

ເປັນໃຈກາງໃນການປະສານກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເຄື່ອນໄຫວ ວຽກງານເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດກັບ ອານຸພາກພື້ນ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ເປັນຈຸດສອບຖາມວຽກງານ ສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດ ໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;

ປະສານສົມທົບ ກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

ດາວໂຫຼດຟາຍ