ພະແນກ

ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກຳ ປະກອບດ້ວຍ 4 ພະແນກການ ແລະ 1 ກອງເລຂາ ດັ່ງນີ້:

  1. ພະແນກແຜນການ ແລະ ສັງລວມ
  2. ພະແນກນະໂຍບາຍ 
  3. ພະແນກນິຕິກໍາ
  4. ກອງເລຂາສະພາວິທະຍາສາດເຕັກນິກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້
  5. ພະແນກເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດ