Orders

Title Legal Type Responsible Agency  Issue Date Lao Eng
ຄຳສັ່ງ ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາສັດປ່າ ແລະ ພືດປ່າ ປະເພດຫວງຫ້າມ ຄໍາສັ່ງ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 05-08-18 ດາວໂຫຼດ Not Available
ຄຳສັ່ງ ກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດ ຕໍ່ການສະກັດກັ້ນ, ເຝົ້າລະວັງ ແລະ ກຳຈັດ ການລະບາດຂອງພະຍາດຫ່ຽວເຫຼືອງກ້ວຍ ຄໍາສັ່ງ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 04-05-18 ດາວໂຫຼດ Not Available
ຄຳສັ່ງ ກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ຕິດຕາມ ເຝົ້າລະວັງ ແລະ ສະກັດກັ້ນພະຍາດໄຂ້ຫວັດສັດປີກ ຄໍາສັ່ງ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 22-09-2017 ດາວໂຫຼດ  Not Available
ຄຳສັ່ງ ກ່ຽວກັບການຢຸດຕິຊົ່ວຄາວ ການສີດພົ່ນຢາຂ້າເຊື້ອພາຫະນະທົ່ວໄປທີ່ເຂົ້າມາ ສປປ ລາວ ຄໍາສັ່ງ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 14-12-2016 ດາວໂຫຼດ  Not Available
ຄຳສັ່ງ ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ການປ້ອງກັນ ແລະ ກຳຈັດຕັກແຕນຝູງໄມ້ປ່ອງ ຢູ່ ແຂວງພາກເໜືອ, ສປປ ລາວ ຄໍາສັ່ງ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 16-08-2016 ດາວໂຫຼດ  Not Available
ຄຳສັ່ງ ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາ ການຂຸດຄົ້ນໄມ້, ເຄື່ອນຍ້າຍໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດໄມ້ ຄໍາສັ່ງ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 13-05-2016 ດາວໂຫຼດ  Not Available
ຄຳສັ່ງ ວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການຂະຫຍາຍ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໄມ້ປະດັບໃນ ສປປ ລາວ ຄໍາສັ່ງ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 23-11-2011 ດາວໂຫຼດ  Not Available
ຄຳສັ່ງ ວ່າດ້ວຍການຫ້າມຫັນປ່ຽນທີ່ດິນ ເຂດຊົນລະປະທານ ປະຕູນ້ຳປ່ອງ3 ຕາມຄອງລະບາຍເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ນ້ຳເທີນ2, ເມືອງຍົມມະລາດ, ແຂວງຄຳມ່ວນ ໄປເປັນທີ່ດິນປະເພດອື່ນ ຄໍາສັ່ງ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 03-03-14 ດາວໂຫຼດ  Not Available
ຄຳສັ່ງ ຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າການ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ ຂີ້ເຈຽ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ຄໍາສັ່ງ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 07-08-05 ດາວໂຫຼດ  Not Available
ຄໍາສັ່ງຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍໃຫ້ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ການໃຊ້ເຕັກນິກນິເວດກະສິກໍາ ເຂົ້າໃນການຜະລິດກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ ຄໍາສັ່ງ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 05-11-05 ດາວໂຫຼດ  Not Available
ຄໍາສັ່ງຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການກວດກາ ແລະຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບອາຫານສັດ ຄໍາສັ່ງ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 05-06-05 ດາວໂຫຼດ Not Available
ຄໍາສັ່ງຂອງລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີ ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາສຸຂານາໄມພືດ ທີ່ສົ່ງອອກ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການ ດ້ານສຸຂານາໄມພືດ ຂອງປະເທດປາຍທາງ ຄໍາສັ່ງ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 26-10-2011 ດາວໂຫຼດ Not Available
ຄໍາສັ່ງຂອງລັດຖະົນຕີ ກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດ ທາງເດີນຫາຍໃຈ ແລະ ລະບົບອະໄວຍະວະ ສືບພັນໝູເຊື່ອມ (ພະຍາດຫູໜູກໍ່າ) ຄໍາສັ່ງ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 07-06-10 ດາວໂຫຼດ  Not Available
ຄໍາສັ່ງຂອງລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີ ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ຕິດຕາມປ້ອງກັນ ແລະ ສະກັດກັ້ນ ພະຍາດຂອງເພັ້ຍແປງມັນຕົ້ນ ຄໍາສັ່ງ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 23-06-2011 ດາວໂຫຼດ  Not Available
ຄໍາສັ່ງຂອງລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ນໍາໃຊ້ໄມ້ເພື່ອຜະລິດຖ່ານ, ເພື່ອເປັນແຫຼ່ງພະລັງງານ ແລະເພື່ອເປັນສິນຄ້າ ຄໍາສັ່ງ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 14-03-2011 ດາວໂຫຼດ Not Available
ຄໍາສັ່ງຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນໄພອັນຕະລາຍ ຈາກຢາປາບສັດຕູພືດປອມ ແລະຢາປາບສັດຕູພືດ ທີ່ຫ້າມນໍາໃຊ້ ໃນ ສປປ ລາວ ຄໍາສັ່ງ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 13-07-2005 ດາວໂຫຼດ Not Available
ຄໍາສັ່ງຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍມາດຕະການປ້ອງກັນ ແລະສະກັດກັ້ນພະຍາດ ໄຂຫວັດສັດປີກຢ່າງເຂັ້ມງວດ ຄໍາສັ່ງ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 23-01-2006 ດາວໂຫຼດ Not Available
ຄໍາສັ່ງຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີເອົາໃຈໃສ່ ສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດໃຫ້ສັດລ້ຽງ ຄໍາສັ່ງ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 27-03-2006 ດາວໂຫຼດ Not Available
ຄໍາສັ່ງຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີ ການປ້ອງກັນ ແລະ ສະກັດກັ້ນພະຍາດ ໄຂ້ຫວັດສັດປີກ ຄໍາສັ່ງ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 02-02-05 ດາວໂຫຼດ Not Available
ຄໍາສັ່ງຂອງລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບການຊຸກຍູ້ ຜະລິດກະສິກໍາ ເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາຊົນຈີນ ຄໍາສັ່ງ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 30-06-2014 ດາວໂຫຼດ  Not Available
ຄໍາສັ່ງຂອງລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດ ໃນການຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາຝຸ່ນ, ແນວພັນພືດ ແລະ ຢາຂ້າຫຍ້າ ລວມທັງຢາປາບສັດຕູພືດອື່ນໆ ທີ່ນໍາໃຊ້ຢູ ສປປ ລາວ ຄໍາສັ່ງ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 15-08-2014 ດາວໂຫຼດ  Not Available