ຂໍ້ຕົກລົງ

ຫົວຂໍ້ ປະເພດ ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ ວັນ-ເດືອນ-ປີ ລາວ Eng
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການກຳນົດບັນຊີເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ I, II ແລະ III ຂໍ້ຕົກລົງ ກົປ່າໄມ້ 19-02-2020 ດາວໂຫຼດ  
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການນຳເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ ແລະ ສົ່ງຜ່ານສັດນໍ້າ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດນໍ້າ
ຂໍ້ຕົກລົງ ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ 29-11-2019 ດາວໂຫຼດ  
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການກຳນົດພືດບູລິມະສິດ ສຳລັບເຈລະຈາເຕັກນິກເປີດຕະຫຼາດ ເພື່ອສົ່ງອອກຈາກ ສປປ ລາວ ໄປຍັງ ສປ ຈີນ ຂໍ້ຕົກລົງ ກົມປູກຝັງ 26-08-2019 ດາວໂຫຼດ  
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຂຶ້ນທະບຽນວິຊາການຢາປາບສັດຕູພືດ ຂໍ້ຕົກລົງ ກົມປູກຝັງ 17-09-2019 ດາວໂຫຼດ  
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການສ້າງ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ສະຖິຕິກະສິກຳ ຂໍ້ຕົກລົງ ກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ 24-07-2019 ດາວໂຫຼດ  
 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍມາດຖານສຸຂານາໄມພືດ ສຳລັບການສົ່ງອອກ ແລະ ສົ່ງອອກຕໍ່ ພືດ, ຜະລິດຕະພັນພືດ ແລະ ວັດຖຸຕ້ອງຄວບຄຸມ  ຂໍ້ຕົກລົງ ກົມປູກຝັງ 28-06-2019 ດາວໂຫຼດ
 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍມາດຖານສຸຂານາໄມພືດ ສຳລັບການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງຜ່ານ ພືດ, ຜະລິດຕະພັນພືດ ແລະ ວັດຖຸຕ້ອງຄວບຄຸມ  ຂໍ້ຕົກລົງ ກົມປູກຝັງ 28-06-2019 ດາວໂຫຼດ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ບັນຊີພືດ, ຜະລິດຕະພັນພືດ ແລະ ວັດຖຸຕ້ອງຄວບຄຸມ ທີ່່ຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດກ່ອນການນຳເຂົ້າ ສປປ ລາວ ໂດຍຜ່ານການວິໄຈຄວາມສ່ຽງສັດຕູພືດ ຂໍ້ຕົກລົງ ກົມປູກຝັງ 28-06-2019 ດາວໂຫຼດ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການນຳເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ ແລະ ສົ່ງຜ່ານ ສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດ ຂໍ້ຕົກລົງ ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ 18-04-2019 ດາວໂຫຼດ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ຜະລິດຕະພັນ ຫວາຍ, ໄມ້ປ່ອງ ແລະ ໄມ້ເກດສະໜາ ຂໍ້ຕົກລົງ ກົມປ່າໄມ້ 02-09-2004 ດາວໂຫຼດ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນ ໄຫວ ຂອງຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງລະບົບຄຸນ ນະພາບ ແລະ ຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານຜະລິດກະສິ ກຳສະອາດ ຂໍ້ຕົກລົງ ກົມປູກຝັງ 01-01-2014 ດາວໂຫຼດ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ມາດຕະຖານກະສິກຳທີ່ດີ ກ່ຽວ ກັບການຈັດການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ຂໍ້ຕົກລົງ ກົມປູກຝັງ 09-02-2011 ດາວໂຫຼດ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ມາດຕະຖານກະສິກຳທີ່ດີ ກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບຂອງຜົນຜະລິດ ຂໍ້ຕົກລົງ ກົມປູກຝັງ 09-02-2011 ດາວໂຫຼດ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍມາດຖານຄອບຄົວຕົວແບບ ແລະ ບ້ານພັດທະນາ ດ້ານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຂໍ້ຕົກລົງ ກົມພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ສະຫະກອນ 16-7-2013 ດາວໂຫຼດ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ແຫຼ່ງແນວພັນໄມ້ ໃນ ສປປ ລາວ ຂໍ້ຕົກລົງ ພະແນກ ກປ 27-01-2010 ດາວໂຫຼດ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ຜະລິດຕະພັນ ຫວາຍ, ໄມ້ປ່ອງ ແລະ ໄມ້ເກດສະໜາ ຂໍ້ຕົກລົງ ກົມປ່າໄມ້ 02-09-2004 ດາວໂຫຼດ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຜະລິດ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ສະຖິຕິກະສິກຳ ຂໍ້ຕົກລົງ ກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ 10-9-2014 ດາວໂຫຼດ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຟື້ນຟູປ່າ ຂໍ້ຕົກລົງ ກົມປ່າໄມ້ 20-4-2009 ດາວໂຫຼດ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນຳໃຊ້້ເຄື່ອງຈັກຕັດໄມ້ ຂໍ້ຕົກລົງ ກົມປ່າໄມ້ ແລະ ກົມກວດກາປ່າໄມ້ 09-01-2012 ດາວໂຫຼດ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍສິດນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ຕາມປະເພນີ ຂໍ້ຕົກລົງ ກົມປູກຝັງ 07-03-1996 ດາວໂຫຼດ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງກຸ່ມຜະລິດກະສິກຳ ຂໍ້ຕົກລົງ ກົມພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ສະຫະກອນ 25-09-2014 ດາວໂຫຼດ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍສະຫະກອນຜະລິດກະສິກຳ ຂໍ້ຕົກລົງ ກົມພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ສະຫະກອນ 25-09-2014 ດາວໂຫຼດ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນ ໄຫວຂອງຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງລະບົບຄຸນ ນະພາບ ແລະ ຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານຜະລິດກະສິ ກຳສະອາດ  ຂໍ້ຕົກລົງ ກົມປູກຝັງ 02-01-2014 ດາວໂຫຼດ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍຫຼັກການພື້ນຖານ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ມາດຕະການສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດ ເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງຜະລິດຕະ ພັນພືດ ແລະ ສັດ  ຂໍ້ຕົກລົງ ກົມປູກຝັງ ແລະ ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ 01-01-2012 ດາວໂຫຼດ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍສິດນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ຕາມປະເພນີ  ຂໍ້ຕົກລົງ ກົມປ່າໄມ້ ແລະ ກົມກວດກາປ່າໄມ້ 07-03-1996 ດາວໂຫຼດ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ ມາດຖານ ແລະ ຂັ້ນຕອນປະຕິບັດ ການຄວບຄຸມການລະບາດພະຍາດໄຂຫວັດສັດປີກ ຂໍ້ຕົກລົງ ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ 16-01-2012 ດາວໂຫຼດ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍລະບຽບການສຳຫຼວດໄມ້ ຂໍ້ຕົກລົງ ກົມປ່າໄມ້ 20-04-2005 ດາວໂຫຼດ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍລະບຽບການນຳເຂົ້າ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນຳໃຊ້ຈັກຕັດໄມ້ ຂໍ້ຕົກລົງ ກົມປ່າໄມ້ 19-06-2012 ດາວໂຫຼດ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍມາດຖານກະສິກຳທີ່ດີ ກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງຜົນຜະລິດ ຂໍ້ຕົກລົງ ກົມປູກຝັງ 27-01-2011 ດາວໂຫຼດ
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍລະບຽບການວັດແທກໄມ້ທ່ອນ, ຕໍໄມ້, ປູດໄມ້ ແລະ ການຈັດຊັ້ນຄຸນນະພາບໄມ້ທ່ອນ ຂໍ້ຕົກລົງ ກົມປ່າໄມ້ 17-05-2007 ດາວໂຫຼດ
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການກວດກາ ແລະ ການດຳເນີນຄະດີ ກ່ຽວກັ ປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ຂໍ້ຕົກລົງ ກົມກວດກາປ່າໄມ້ 18-11-2010 ດາວໂຫຼດ