ກົດໝາຍ

ກົດໝາຍ ຈຳນວນ 8 ສະບັບ

ຫົວຂໍ້ ປະເພດ ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ ວັນ-ເດືອນ-ປີ ນິຕິກຳ ເຜີຍແຜ່ລົງຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ລາວ En
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ປ່າໄມ້ (ສະບັບປັບປຸງ) ກົດໝາຍ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 13-06-2019 21-10-2019 ດາວໂຫຼດ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຈັດສັນພູມລຳເນົາ ແລະ ອາຊີບ ກົດໝາຍ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 15-06-2018 29-10-2018 ດາວໂຫຼດ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ (ສະບັບປັບປຸງ) ກົດໝາຍ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 11-11-2016 27-03-2017 ດາວໂຫຼດ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປ້ອງກັນ ແລະ ການກັກກັນພືດ (ສະບັບປັບປຸງ ) ກົດໝາຍ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 15-11-2016 13-02-2017 ດາວໂຫຼດ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ກະສິກຳ ກົດໝາຍ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 10-10-1998 16-12-2013 ດາວໂຫຼດ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ປ່າໄມ້ ກົດໝາຍ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 24-12-2007 01-11-2013 ດາວໂຫຼດ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປະມົງ ກົດໝາຍ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 09-07-2009 31-10-2013 ດາວໂຫຼດ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຊົນລະປະທານ ກົດໝາຍ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 14-12-2012 31-10-2013 ດາວໂຫຼດ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສັດນ້ຳ ແລະ ສັດປ່າ ກົດໝາຍ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 24-12-2007 31-10-2013 ດາວໂຫຼດ