ກ່ຽວກັບກົມ

ປະຫວັດຕວາມເປັນມາ

ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ແມ່ນກົງຈັກໜຶ່ງ ໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ຂອງກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຕາມດໍາລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 99/ນຍ, ລົງວັນທີ 9 ມີນາ 2017. ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ຈັດຕັ້ງເຄື່ອນໄຫວ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 3684/ກປ, ລົງວັນທີ 02 ສິງຫາ 2017 ແລະ ໄດ້ເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຢ່າງເປັນທາງການ ນັບແຕ່ວັນທີ 15 ທັນວາ 2017. ຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ: “ກບນ”

ມາຮອດປີ 2020 ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ, ແມ່ນໄດ້ມີການປັບປຸງການຈັດຕັ້ງຄືນໃໝ່ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 1654/ກປ, ລົງວັນທີ 29 ກໍລະກົດ 2020 

Download ສະບັບເລກທີ 3684/ກປ, ລົງວັນທີ 02 ສິງຫາ 2017

Download ສະບັບເລກທີ 1654/ກປ, ລົງວັນທີ 29 ກໍລະກົດ 2020 

ບຸກຄະລາກອນ ທັງໝົດ ຈໍານວນ 42 ຄົນ, ຍິງ 18 ຄົນ (ລວມພະນັກງານລັດຖະກອນ 39 ແລະ ອາສາສະໝັກ 3 ຄົນ), ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:

  • ປອ ຈໍານວນ 03 ຄົນ;
  • ປທ ຈໍານວນ 14 ຄົນ;
  • ປຕ ຈໍານວນ 20 ຄົນ; (ອາສາສະໝັກ 3 ຄົນ, ຍິງ 2)
  • ຊັ້ນສູງ 1 ຄົນ;
  • ຊັ້ນກາງ 1 ຄົນ
  • ໄປສຶກສາຍົກລະດັບ ຈໍານວນ 3 ຄົນ. (ຍົກລະດັບຂັ້ນ: ປອ. 1 ຄົນ, ປທ. 1 ຄົນ ແລະ ປຕ. 1 ຄົນ)

ສາຍການພົວພັນ ຂອງກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆອ້ອມຂ້າງ.

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ  /   ພະແນກ   /   ພາລະບົດບາດ