ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ຂໍ້ມູນເພິ້ມເຕີມ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ :

  • ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້
  • ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ບ້ານ ໂພນໄຊ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
  • ຕູ້ ປນ. 811
  • ໂທ/ແຟັກ: 85621-417-198
  • E-mail: dopla.maf@gmail.com
  • Website: http://dopla.maf.gov.la
  • MAP: