ບົດລາຍງານ

ຫົວຂໍ້ ປະເພດ ລາວ Eng
ການຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດ ໃນລະດັບເມືອງ (Governing Pesticide Use at the District Level) ບົດສັງເຂບນະໂຍບາຍ ດາວໂຫຼູດ Download
ການສົ່ງເສີມກະສິກໍາສີຂຽວ (Green Extension) ບົດປະເດັນບັນຫາ ດາວໂຫຼດ Download
ການນຳໃຊ້ຝຸ່ນໄນໂຕເຈັນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ (Nitrogen Use Efficiency) ບົດສັງເຂບນະໂຍບາຍ ດາວໂຫຼດ Download
ການສົ່ງເສີມການເກັບຮັກສານໍ້າຝົນຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ການປັບປຸງທາດອາຫານໃນດິນ ສໍາລັບ ການຜະລິດກະສິກໍາທີ່ຍືນຍົງ (Green Water Soil Nutrient Management) ບົດສັງເຂບນະໂຍບາຍ ດາວໂຫຼດ Download