Sixth and Seventh Trainings on “Online Access to Agriculture and Forestry Information That Can Be Used for Policy and Legislative Development”

ຄັ້ງວັນທີ 27 – 30 ກໍລະກົດ ແລະ 03 – 06 ສິງຫາ 2020, ໄດ້ມີການຈັດຝຶກອົບຮົມຂຶ້ນ ໃນຫົວຂໍ້ “ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ທາງລະບົບອອນລາຍ ທີ່ສາມາດໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານການພັດທະນານະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ” ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ ໂຮງແຮມ ທະວີສຸກ ໄອສ໌ແລນ, ເມືອງ ວັງວຽງ, ແຂວງ ວຽງຈັນ, ເປັນກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມວິຊາການ ເຊິ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມີ: ຄູຝຶກ ມາຈາກ ສູນພັດທະນາ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (Center for Development and Environment (CDE), ຄູຝຶກ ມາຈາກ ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ 03 ທ່ານ, ບັນດາຄະນະພະແນກ, ກອງເລຂາ ແລະ ບັນດາວິຊາການ ຂອງກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ ລວມທັງໝົດ 21 ທ່ານ, ຍິງ 07 ທ່ານ. ເພື່ອບັນລຸໄດ້ຕາມວັດຖຸປະສົງ ແລະ ລະດັບຄາດໝາຍ ກ່ຽວກັບ ຄວາມສາມາດໃນການນຳໃຊ້, ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານຂໍ້ມູນ ເຫັນວ່າຄວນມີການຝຶກອົບຮົມ ເພືອໃຫ້ເຂົ້າໃຈລະອຽດ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ຈາກແຫຼ່ງຕ່າງໃນລະບົບອອນລາຍ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານຕົວຈິງ. ຈຶ່ງຈັດການຝຶກອົບຮົມ ປຶກສາຫາລື ຄັ້ງນີ້ຂຶ້ນ.

ການຝືຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ ມີຈຸດປະສົງ: ເພື່ອສືບຕໍ່ຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ທາງລະບົບອອນລາຍ ທີ່ສາມາດໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານການພັດທະນານະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ການເຜີຍແຜ່ເອກະສານ ແລະ ບັນດາໂປຣແກຣມຕ່າງໆ ຂອງ ສູນພັດທະນາ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (Center for Development and Environment (CDE) ແລະ ຂອງສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້.

ໃນການຝຶກອົບຮົມ ຄັ້ງທີ VI ມີເນື້ອໃນດັ່ງນີ້:

 1. ທ່ານ ປອ. ພັນໄຊ ອີງໄຊ, ໄດ້ ກ່າວຈຸດປະສົງ ຂອງການຝຶກອົບຮົມແມ່ນ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ ວິຊາການ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ໃນການຊອກຄົ້ນ ຂໍ້ມູນທາງດ້ານສະຖິຕິກະສິກໍາ, ການຊອກຫາຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊສ໌ຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອສາມາດນໍາມາໄຊ້ໃນການວິເຄາະຂໍ້ມູນ ດ້ານການພັດທະນານະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້.
 2. ທ່ານ ປອ. ໄມກ້າ ແອັງໂກ້, ຮອງຜູ້ບໍລິຫານອົງການ CDE, ໄດ້ແນະນໍາ ກ່ຽວກັບ ການນໍາໃຊ້ ຂໍ້ມູນໃນ Lao DECIDE Info ເຊິງເປັນຖານຂໍ້ມູນແບບລະບົບອອນລາຍໃຊ້ອິນເຕີເນັດໂດບຜ່ານເວັບເຜກ http://www.decide.la ເຊິ່ງຜູ້ທີ່ຈະເຂົ້າໄປນໍາໃຊ້ຈະຕ້ອງໄດ້ລົງທະບຽນ ກ່ອນຈຶ່ງສມາດນໍາເຂົ້າໄປໃຊ້ໄດ້.
 3. ອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບ ການນໍາໃຊ້ http://www.decide.la ເຊິ່ງໃນນັ້ນ ປະກອບມີ 3 ລາຍການຫຼັກຄື: 1) ຊຸດເຄື່ອງມື ປະກອບດ້ວຍ: ການເບິ່ງແຜນທີ່ (Map viewer), GIS, ຕາຕະລາງສະຖິຕິ (Statable) ແລະ ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ (Metadata); 2) ຮຽນຮູ້ການນໍາໃຊ້: ໃນນັ້ນປະກອບດ້ວຍບັນດາຄູ່ມືວິທີການເຂົ້ານໍາໃຊ້ໃນແຕ່ລະເມນູທີ່ສາມາດດາວໂຫຼດ ແລະ ມີວີດີໂອ ສັ້ນທີ່ອະທິບາຍວິທີການນໍາໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ນໍາໃຊ້ມີຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການເຂົ້ານໍາໃຊ້ ແລະ 3) ໜ້າດາວໂຫຼດ: ສິ່ງພິມຕ່າງໆ ແລະ ລະບົບງານທີ່ນໍາໃຊ້ ທີ່ປະກອບມີບັນດາເອກະສານແຜນທີ່ຕ່າງໆ.
 4. ການແນະນໍາພາບລວມ ໃນການເຂົ້ານໍາໃຊ້ decide.la (Lao development stakeholder platforms) ເປັນການແນະນໍາແບບລວມ ບໍ່ທັນໄດ້ລົງເລິກວິທີການນໍາໃຊ້ລະອຽດ ເນື່ອງຈາກຂໍ້ມູນຍັງມີລັກສະນະຊັບຊ້ອນ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ມີເວລາຈໍາກັດ.

ໃນການຝຶກອົບຮົມ ຄັ້ງທີ VII ມີເນື້ອໃນດັ່ງນີ້:

 1. ເປັນການອະທິບາຍໂດຍລວມ ກ່ຽວກັບ ພາບລວມການເຂົ້າເຖີງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວສມສໍາຄັນຂອງຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ຄວາມແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງ Information & Data ມັນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ, ເຊິ່ງໃນໄລຍະຜ່ານມາທາງ ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ ໄດ້ຮ່ວມມືກັບບັນດາໂຄງການທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ພັດທະນາລະບົບຖານຂໍ້ມູນໃນນີ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ມີ 5 ຖານຄື:

1) ພາເຂົ້າລາວ (www.phakhaolao.la) ເປັນຖານຂໍ້ມູນສັງລວມບັນດາຊີວະນາໆພັນຂອງ ສປປ ລາວ;

2) ຖານຂໍ້ມູນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ລາວ (Lao Agriculture Data base – LAD ຫຼື http://lad.nafri.org.la);

3) ລະບົບຄຸ້ມຄອງຫ້ອງສະໝຸດສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ (NAFRI Library System-NALIS ຫຼື http://nalis.nafri.org.la);

4) ຖານຂໍ້ມູນເຄື່ອຂ່າຍການສຶກສາການຄົ້ນຄວ້າ Lao-ReED ຫຼື http://nalis.nafri.org.la/ReED;

5) ຖານຂໍ້ມູນແນວພັນ – ເຕັກນິກກະສິກໍາ ຜ່ານເວັບເຜກ http://tech.nafri.org.la.

 1. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ທົດລອງຝຶກການນໍາໃຊ້ຕົວຈິງ ໃນການເຂົ້າຖານຂໍ້ມູນແຕ່ລະປະເພດ.

ສັງລວມຜົນຂອງການຝຶກອົບຮົມ

 1. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ກໍຄືວິຊາການກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ຕິນິກໍາ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກຂໍ້ມູນຂອງກົມ ສາມາດລົງທະບຽນເຂົ້ານໍາໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນ Lao DECIDE Info (http://www.decide.la) ແລະ ສາມາດເຂົ້າໄປນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນໄດ້ ໂດຍພື້ນຖານ.
 2. ສາມາດເຂົ້າໃຈ ແລະ ສາມາດເຂົ້ານໍາໃຊ້ GIS ທີ່ສາມມາດ ກໍານົດ ຫຼື ເລືອກຮູບແບບຂອງຂໍ້ມູນທີ່ຜູ້ນໍາໃຊ້ຢາກເຫັນສະແດງຂຶ້ນໃນແຜນທີ່ ທີ່ສາມາດນໍາຂໍ້ມູນມານໍາໃຊ້ໃນ ການພັດທະນາດ້ານ ຍຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້.
 3. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ໄດ້ທົດລອງເຂົ້າໄປນໍາໃຊ້ຕົວຈິ່ງ ໃນປະເດັນບັນຫາ ທີ່ທາງ ຄູຝຶກຕັ້ງໂຈດໃຫ້ ເປັນແບບຝຶກຫັດທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສໍາເລັດແບບຝຶກຫັດ.
 4. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ກໍຄືວິຊາການກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ຕິນິກໍາ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກຂໍ້ມູນຂອງກົມ ສາມາດລົງທະບຽນເຂົ້ານໍາໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນ ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ໃນ 5 ຖານຂໍ້ມູນທີ່ທາງ ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ໄດ້ນໍາສະເໜີ ເຊິ່ງບັນດາຖານຂໍ້ມູນນັ້ນໆ ມີຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ການສືບຄົ້ນບັນດາຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ດ້ານການພັດທະນານະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ທາງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້.
 5. ໃນການທົດລອງການສືບຄົ້ນຂໍ້ມູນຕົວຈິງ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າແກ້ແບບຝຶກຫັດ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ເຂົ້າໃຈ ແລະ ຮູ້ວິທີ່ສືບຄົ້ນຂໍ້ມູນໃນຫຼາຍໆ ເວັບເພກເຮັດໃຫ້ໄດ້ຂໍ້ມູນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ສາມາດສົມທຽບວິເຄາະຂໍ້ມູນ ເພື່ອຝຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານຕົວຈິງ.

More Picture Click here 

 

ຂ່າວໂດຍ: ແສງສຸລີ ກົມມະເມືອງ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *