ກຸ່ມວຽກແຜນການ

 1. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນພັດທະນາກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ເປັນແຜນ ງານ, ແຜນການ ແລະ ໂຄງການລະອຽດຂອງກົມ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນເປັນຮູບປະທຳ;
 2. ປະສານສົມທົບບັນດາພະແນກການພາຍໃນກົມ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອສັງ​ລວມ​ແຜນ​ການ​ງົບ​ປະ​ມານໃຫ້​ເປັນ​ລະ​ບົບ​ຕໍ່​ເນື່ອງ;
 3. ສ້າງ​ບົດ​ສະ​ເໜີ​ໂຄງ​ການ​ (PCAP) ຂອງ​ພະ​ແນກ;
 4. ສັງລວມບົດສະເໜີໂຄງການ, ຕິດຕາມວຽກງານປະເມີນຜົນໂຄງການຕ່າງໆຂອງບັນດາພະແນກການພາຍໃນກົມ ໃຫ້ທັນເວລາ;
 5. ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ​ງານ, ແຜນການ, ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ, ຊ່ວຍ ເຫຼືອລ້າ ແລະ ກູ້ຢືມ ຕາມໜ້າ​ທີ່​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຂອງຕົນ
 6. ສະ​ຫລຸບແຜນງົບປະມານ ປະຈຳປີ, 9 ເດືອນ, 6 ເດືອນ, 3 ເດືອນ, ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ທັນເວລາ;
 7. ສ້າງ​ລະ​ບົບ ແລະ ເຄື່ອງ​ມື​ຮັບໃຊ້​​ບັນ​ຊີ​ຄູ່
 8. ຄຸ້ມຄອງບັນ​ຊີ ໃຫ້ຖືກຕາມລະບຽບຫຼັກການບັນ​ຊີ​ຄູ່;
 9. ຄຸ້ມຄອງຄັງ​ເງິນ​ສົດ ແລະ ເບີກຈ່າຍງົບປະມານລາຍ​ວັນ, ໃຫ້ບັນດາພະແນກການພາຍໃນກົມ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມການຕົກລົງຂອງກົມ ບົນພື້ນຖານລະບຽບຫຼັກການ;
 10. ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງົບປະມານ ແລະ ບັນຊີການເງິນຂອງກົມ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ທັນເວລາ;
 11. ສະຫຼຸບລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ປະຈຳປີ, 9 ເດືອນ, 6 ເດືອນ, 3 ເດືອນ ແລະ ປະ​ຈຳ​ເດືອນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ທັນເວລາ;
 12. ກະກຽມ ແລະ ສະຫຼຸບ ສູນໂມງ ບັນຊີ ງົບປະມານຂອງກົມ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ທັນເວລາ;
 13. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມການຕົກລົງ ແລະ ມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.