ນະວັດຕະກຳໃໝ່ ເຂົ້າໃນການຜະລິດ ແລະ ການປຸງແຕ່ງ

ລາຍຊື່ພາກສ່ວນທີ່ສາມາດເກັບກໍາຂໍ້ມູນໄດ້                                

 

ລ/ດ

 

ບັນດາແຂວງທີ່ໄດ້ຂໍ້ມູນ

ຈໍານວນ

ລາຍການ ນະວັດຕະກໍາ

 

ລ/ດ

ບັນດາກົມ, ສະຖາບັນ ໃນຂັ້ນສູນກາງ

ທີ່ໄດ້ຂໍ້ມູນ

ຈໍານວນ

ລາຍການ ນະວັດຕະກໍາ

1 ຊຽງຂວາງ (Ξ PDF file) 8 1 ກົມປູກຝັງ (Ξ PDF file) 12
2 ອຸດົມໄຊ (Ξ PDF file) 16 2 ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ກປ ແລະ ພ/ນ ຊົນນະບົດ  (Ξ PDF file) 5
3 ຄໍາມວນ (Ξ PDF file) 10 3 ກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ (Ξ PDF file) 1
4 ບໍ່ແກ້ວ (Ξ PDF file) 3 4 ສູນຫ້ວຍຊອນ – ຫ້ວຍຊົ້ວ (Ξ PDF file) 9
5 ສະຫວັນນະເຂດ (Ξ PDF file) 12 5 ຄະນະສິ່ງແວດລ້ອມ (Ξ PDF file) 6
6 ສາລະວັນ (Ξ PDF file) 21 6 ກົມປ່າໄມ້ (Ξ PDF file) 2
7 ວຽງຈັນ (Ξ PDF file) 18 7 ກົມພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ສະຫະກອນ (Ξ PDF file) 15
8 ນະຄອນຫຼວງ (Ξ PDF file) 11 8 ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ (Ξ PDF file) 11
9 ໄຊຍະບູລີ (Ξ PDF file) 8 9 ກົມຊົນລະປະທານ (Ξ PDF file) 10
10 ຫຼວງນໍ້າທາ (Ξ PDF file) 15 10 ສູນຝຶກອົບຮົມພັດທະນາຊົນນະບົດ ຮ່ວມມື ລາວ-ເກົາຫຼີ (Ξ PDF file) 11
11 ຫຼວງພະບາງ (Ξ PDF file) 19 11 ກົມສົ່ງເສີມເຕັກນິກ ແລະ ປຸງແຕ່ງ ກະສິກໍາ (Ξ PDF file) 11
12 ຜົ້ງສາລີ (Ξ PDF file) 7 12 ຄະນະກະເສດສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (Ξ PDF file) 13
13 ຈໍາປາສັກ (Ξ PDF file) 19
 

ລວມ

167

ລວມ

106

ວັນທີ: 19/08/2019

 ດາວໂຫຼດບົດລາຍງານ / Final report of innovation list activities – August 2019

ແຜນວາດຄວາມໝາຍຂອງນະວັດຕະກໍາ ໃນຄວາມໝາຍຂອງໂຄງການ CDAIS

 

 

Øນະວັດຕະກໍາໝາຍເຖິງ ‘ສິ່ງຂອງ, ເລື່ອງລາວ, ພຶດຕິກໍາ, ຫຼື ການປະຕິບັດ ທີ່ແຕກຕ່າງຈາກສິ່ງດັ້ງເດີມ’.

Øອີກຄວາມໝາຍໜຶ່ງ, “ແມ່ນສິ່ງທີ່ຕ່າງຈາກຄວາມເປັນດັ້ງເດີມ ເປັນຕົ້ນ ຮູບແບບການຜະລິດ, ວິທີການປະຕິບັດ ໃນພື້ນທີ່ໃດໜຶ່ງ” ມີແບບການເຄື່ອນໄຫວພິເສດ ຫຼື ການປະດິດສ້າງ ໃນການປະຕິບັດຢູ່ພາກສະໝາມ, ການຂັບເຄື່ອນຂອງອົງກອນ, ການປະສົມປະສານໃນຕ້ອງໂສ້ມູນຄ່າ, ການສ້າງຄູ່ຮ່ວມງານກັບພາກສ່ວນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

Øນະວັດຕະກໍາມີຄວາມໝາຍວ່າ: ບາງຢ່າງທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີການດໍາເນີນງານ, ບາງສິ່ງທີ່ເປັນວຽກງານ.

ການວິເຄາະທີ່ໄດ້ຈາກການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ປີ 2019 ໂດຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ກັບ ໂຄງການ CDAIS ແລະ ພາກສ່ວນກົມກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ

 

 

 

(ການວິເຄາະໂດຍ: Mr. Yann D’aquino, ຊຽວຊານໂຄງການ CDAIS)