ປະເມີນຜົນ

– ຜົນການປະເມີນການນຳໃຊ້ວິທະຍາສາດເຕັກນິກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້,

– ບຸກຄົນດີເດັ່ນ (ສິດທິບັດ, ນະໂຍບາຍ, ຍ້ອງຍໍ)