ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ມັດຕິກອງປະຊຸມ

ຫົວຂໍ້ ປະເພດ ພາກສ່ວນ/ລະດັບອະນຸມັດ ເລກທີ ວັນ-ເດືອນ-ປີ ລາວ Eng
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການແຕ່ງຕັ້ງ ປະທານ, ຮອງປະທານ ແລະ ສະມາຊິກສະພາວິທະຍາສາດເຕັກນິກ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຂໍ້ຕົກລົງ ກະຊວງ ກປ 0526/ກປ 04/04/2019 ດາວໂຫຼດ Download
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງ ສະພາວິທະຍາສາດເຕັກນິກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້  ຂໍ້ຕົກລົງ ກະຊວງ ກປ 3153/ກປ 12/07/2019 ດາວໂຫຼດ Download