ແບບຟອມຕ່າງໆ

ຫົວຂໍ້ແບບຟອມ ເລກທີ ວັນ-ເດືອນ-ປີ ລາວ Eng ແຫຼ່ງທີ່ມາ
ບົດສະເໜີໂຄງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແບບຟອມ 01 2020 ດາວໂຫຼດ download ກອງທຶນພັດທະນາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຫ່ງຊາດ,

ສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ.

ບົດສະເໜີໂຄງການສົ່ງເສີມການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແບບຟອມ 02 2020 ດາວໂຫຼດ download ກອງທຶນພັດທະນາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຫ່ງຊາດ,

ສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ.

ບົດແນະນໍາການຂຽນບົດລາຍ​ງານຜົນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ 2020 ດາວໂຫຼດ download ກອງທຶນພັດທະນາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຫ່ງຊາດ,

ສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ.