List of articles/topics of Technology and scientific research for agriculture and forestry

Code Topic Responsible Related Sector Date of receipt Project status Project Cost
Process File Download
001 ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ ເພື່ອອະນຸລັກ, ນໍາໃຊ້ ແລະ ພັດທະນາແນວພັນງົວພື້ນເມືອງ ຂອງລາວ ສູນຄົ້ນຄວ້າການລ້ຽງສັດ,

ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ

ລ້ຽງສັດ 12/06/2019 ຕໍ່ຍອດ 4,423,945,000
 • ຜ່ານຮັບຮອງ ຈາກ ສພກປ
 • ລໍຖ້າການເຂົ້າພິຈາລະນາ ກອງທຶນ
ດາວໂຫຼດ
002 ໂຄງການ ປັບປຸງແນວພັນເຂົ້າ ເພື່ອເປັນສະບຽງ ແລະ ສິນຄ້າ ເພື່ອປັບຕົວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໂດຍນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ ຊີວະພາບ (MAS) ເພື່ອຊ່ວຍໃນການປັບປຸງພັນ ສູນຄົ້ນຄວ້າເຂົ້າ,

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ

ປູກພືດ 02/07/2019 ສະເໜີໃໝ່ 1,500,000,000
 • ຜ່ານຮັບຮອງ ຈາກ ສພກປ
 • ລໍຖ້າການເຂົ້າພິຈາລະນາ ກອງທຶນ
ດາວໂຫຼູດ
003 ໂຄງການ ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ ແຫຼ່ງແກ່ນພັນໄມ້ພື້ນເມືອງ ສູນຄົ້ນຄວ້າປ່າໄມ້,

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ

ປ່າໄມ້ 01/07/2019 ສະເໜີໃໝ່ 3,000,000,000
 • ຜ່ານຮັບຮອງ ຈາກ ສພກປ
 • ລໍຖ້າການເຂົ້າພິຈາລະນາ ກອງທຶນ
ດາວໂຫຼູດ
004 ໂຄງການ ສຶກສາປະສິດທິພາບຂອງຖ່ານ ແກ່ນປະສົມຝຸ່ນອົງຄະທາດຕໍ່ການປັບປຸງດິນກົດເຂດນານໍ້າຝົນ ສູນພັດທະນາທີ່ດິນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ຝຸ່ນ,

ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ

ດິນ 30/3/2020 ສະເໜີໃໝ່ 177,004,000
 • ລໍຖ້າການເຂົ້າພິຈາລະນາ ສພກປ
ລໍຖ້າປັບປຸງ
005 ໂຄງການ ສຶກສາການປັບປຸງດິນສົ້ມດ້ວຍຖ່ານແກບຕໍ່ການຍົດສະມັດຕະພາບໝາກເພັດ ທີ່ເມືອງແປກ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາ ທີ່ດິນກະສິກໍາ ດິນ 30/3/2020 ສະເໜີໃໝ່ 100,000,000
 • ລໍຖ້າການເຂົ້າພິຈາລະນາ ສພກປ
ລໍຖ້າປັບປຸງ
006 ໂຄງການ ສຶກສາອັດຕາຝຸ່ນເຄມີໃສ່ກັບຝຸ່ນອົງຄະທາດຕໍ່ການຍົກສະມັດຕະພາບເຂົ້ານາສະເພາະພື້ນທີ່ ສູນພັດທະນາທີ່ດິນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ຝຸ່ນ,

ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ

ດິນ 30/3/2020 ສະເໜີໃໝ່ 300,000,000
 • ລໍຖ້າການເຂົ້າພິຈາລະນາ ສພກປ
ລໍຖ້າປັບປຸງ
007 ໂຄງການ ເຕັກນິກການປູກສາລີໝູນວຽນກັບພືດຕະກຸນຖົ່ວ ເພື່ອເປັນສິນຄ້າ ແລະ ສຶກສາຜົນກະທົບຂອງການປູກພືດໝູນວຽນຕໍ່ຜົນຜະລິດຂອງສາລີ, ພືດຕະກຸນຖົ່ວ ແລະ ສົ່ງເສີມທາງດ້ານເຕັກນິກການປູກໃຫ້ແກ່ຊາວສວນ ຢູ່ເມືອງພີນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ເມືອງຈໍາປາສັກ, ແຂວງຈໍາປາສັກ ແລະ ເມືອງທ່າແຕງ, ແຂວງເຊກອງ ແລະ ເມືອງ ປາກລາຍ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ສູນຄົ້ນຄວ້າສາລີ ແລະ ພືດເສດຖະກິດ,

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ

ປູກພືດ 30/3/2020 ສະເໜີໃໝ່ 1,500,000,000
 • ລໍຖ້າການເຂົ້າພິຈາລະນາ ສພກປ
ລໍຖ້າປັບປຸງ
008 ໂຄງການ ຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາດກາດ ເພື່ອຄໍ້າປະກັນໄດ້ທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າໃນຕໍ່ໜ້າ ສູນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາດ,

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ

ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ກະສິກໍາ 30/3/2020 ສະເໜີໃໝ່ 2,900,000,000
 • ລໍຖ້າການເຂົ້າພິຈາລະນາ ສພກປ
ລໍຖ້າປັບປຸງ
009 ໂຄງການ ຄົ້ນຄວ້າວິທີປ້ອງກັນ ແລະ ກໍາຈັດແມງວັນທອງຂອງໄມ້ໃຫ້ໝາກແບບປະສົມປະສານ ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ,

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ

ປ້ອງກັນພືດ 21/5/2020 ສະເໜີໃໝ່ 800,000,000
 • ລໍຖ້າການເຂົ້າພິຈາລະນາ ສພກປ
ລໍຖ້າປັບປຸງ