Ordinance

Title Legal Type Responsible Agency Issue Date Lao Eng
ລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍ ການແບ່ງປັນລາຍຮັບຈາກການຂາຍໄມ້ ທີ່ຂຸດຄົ້ນໃນເຂດປ່າຜະລິດ ລັດຖະບັນຍັດ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 31-01-2012 ດາວໂຫຼດ Not Available