The List of projects that will use the budget of the Science and Technology Development Fund in 2013-2018

ລ/ດ ລາຍຊື່ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ ອາຍຸ (ປີ) ປະເພດໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ  ງົບປະມານ (ກີບ)  ໝາຍເຫດ
1 ໂຄງການສຶກສາປະລິມານເຊື້ອຈຸລິນຊີ ໂຄລິນຝອມ ດວ້ຍເຕັກນິກການກຳນົດຄຸນລັກສະນະຂອງເຊື້ອຈຸລິນຊີ (Most number of coliform organisms–MPN ) ທີ່ຕົກຄ້າງນຳພືດຜັກໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ສົງອອກໄປຍັງ ສະຫະພາບເອີລົບ ກົມປູກຝັງ,ກະຊວງກະຊິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 1 ຄົ້ນຄວ້ານຳໃຊ້       150,000,000 ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ
2 ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າສຶກສາປະສິດທິພາບຂອງຖ່ານແກບປະສົມຝຸ່ນອົງຄະທາດຕໍ່ການປັບປຸງນາດີນກົດເຂດນານໍ້າຝົນ ກະຊວງ ກະສີກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້,ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະພັດທະນາທີ່ດິນ ກະສີກໍາ 2 ຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາ       177,004,000 ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ
3 ໂຄງການສຶກສາປັບປຸງດິນສົ້ມດ້ວຍຖ່ານແກບເພື່ອປູກໜາກເຜັດເປັນສິນຄ້າທີ່ເມືອງແປກແຂວງ ຊຽງຂວາງ. ກະຊວງ ກະສີກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້,ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະພັດທະນາທີ່ດິນ ກະສີກໍາ 1 ຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາ       100,000,000 ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ
4 ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາແຫຼ່ງແກ່ນພັນພື້ນເມືອງ. ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ສູນຄົ້ນ ຄວ້າວິທະຍາສາດປ່າໄມ້, ສະຖາບັນຄົ້ນ ຄວ້າກະສິກຳປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ 5 ຄົ້ນຄວ້ານຳໃຊ້, ຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາ    1,500,000,000 ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ
5 ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າແນວພັນຜັກ ແລະ ເບັ້ຍໄມ້ໃຫ້ໝາກ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 3 ຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາ    3,000,000,000 ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ
6 ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດແນວພັນງົວ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ 3 ຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາ    2,500,000,000 ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ
7 ໂຄງການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າເພື່ອຍົກສະມັດຕະພາບແນວພັນປາພື້ນເມືອງທີ່ມີທ່າແຮງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຫັນໄປສູ່ການຜະລິດເປັນສີນຄ້າ. ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ, ສະຖາບັນຄົ້ນ ຄວ້າກະສິກຳ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ 5 ຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາ    1,300,360,000 ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ
8 ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າຮູບແບບຜະລິດຜັກສະອາດເປັນສິນຄ້າແບບຍືນຍົງ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 3 ຄົ້ນຄວ້າພື້ນຖານ    4,800,000,000 ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ
9 ໂຄງການສຶກສາອັດຕາຝຸ່ນເຄມີທີ່ເໜາະສົມສະເພາະພື້ນທີ່ຕໍ່ການຍົກສະມັດທະພາບເຂົ້ານາ ກະຊວງ ກະສີກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້,ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະພັດທະນາທີ່ດິນ ກະສີກໍາ 3 ຄົ້ນຄວ້ານຳໃຊ້       300,000,000 ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ
10 ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າສຶກສາປະສິດທິຜົນຂອງການນຳໃຊ້ພຶດສະໝູນໄພ ໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ກຳຈັດບົ້ງໃຍຜັກກະລໍ່າປີ ທີ່ ແຂວງ ຈຳປາສັກ ກະຊວງ ກະສີກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້,ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະພັດທະນາທີ່ດິນ ກະສີກໍາ 1 ຄົ້ນຄວ້ານຳໃຊ້, ຄົ້ນຄວ້າພື້ນຖານ       150,000,000 ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ
11 ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາລະບົບການຜະລິດຖົ່ວເຫຼືອງໃນເຂດຈຸດສຸມຂອງ ສປປ ລາວ ກະຊວງ ກະສີກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ສູນຄົ້ນ ຄວ້າສາລີ ແລະ ພືດສາສາດ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສີກໍາແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ 3 ຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາ    3,000,000,000 ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ
12 ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າວິໃຈສັດຕູພຶດຄວບຄຸມສຳລັບການເປິດຕະຫຼາດ ສົ່ງອອກເຂົ້າ ແລະ ພຶດຜັກ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ພະແນກກັກກັນພຶດ, ກົມປູກຝັງ 1 ຄົ້ນຄວ້າພື້ນຖານ       100,000,000 ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ
13 ໂຄງການປັບປຸງແນວພັນເຂົ້າ ເພື່ອເປັນສະບຽງ ແລະ ເປັນສິນຄ້າ ໂດຍນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີວະພາບ (MAS) ເຂົ້າຊ່ວຍໃນການປັບປຸງພັນ ສູນຄົ້ນຄວ້າເຂົ້າ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 5 ຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາ    3,000,000,000 ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ
14 ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ຂະຫຍາຍແນວພັນງົວ ສູນຄົ້ນຄວ້າການລ້ຽງສັດ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 5 ຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາ    2,500,000,000 ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ
15 ໂຄງການປັບປຸງແນວພັນເຂົ້າ ເພື່ອເປັນສະບຽງ ແລະ ເປັນສິນຄ້າ ໂດຍນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີວະພາບ (MAS) ເຂົ້າຊ່ວຍໃນການປັບປຸງພັນ ສູນຄົ້ນຄວ້າເຂົ້າ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 5 ຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາ    3,000,000,000 ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ
16 ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາແຫຼ່ງແກ່ນພັນພື້ນເມືອງ. ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ສູນຄົ້ນ ຄວ້າວິທະຍາສາດປ່າໄມ້, ສະຖາບັນຄົ້ນ ຄວ້າກະສິກຳປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ 5 ຄົ້ນຄວ້ານຳໃຊ້, ຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາ    1,500,000,000 ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ
17 ໂຄງການປັບປຸງແນວພັນເຂົ້າເພື່ອເປັນສະບຽງ ແລະ ເປັນສິນຄ້າໂດຍນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີຊີວະພາບ (Biotechnology) ເຂົ້າຊ່ວຍໃນການປັບປຸງພັນ (ລົງເລິກລະດັບ DNA), ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ສູນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍານາພອກ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ 8 ຄົ້ນຄວ້ານຳໃຊ້    3,000,000,000 ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ
18 ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ເພື່ອຄໍ້າປະກັນໄດ້ທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າໃນຕໍ່ໜ້າ ສູນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະ ສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ,ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 3 ຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາ    1,000,000,000 ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ
19 ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຄວບຄຸມການນຳໃຊ້ນ້ຳແບບອັດຕະໂນມັດ ເຂົ້າໃນການຜະລິດກະສີກຳ (ພຶດ,ຜັກ,ຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ ໝາກ) ກະຊວງ ກະສີກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ສູນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຊົນລະປະທານ, ກົມຊົນລະປະທານ 1 ຄົ້ນຄວ້ານຳໃຊ້       142,400,000 ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ
20 ໂຄງການຄັດເລືອກພັນເຂົ້າໜຽວທີ່ມີສະຖຽນລະພາບຂອງຜົນຜະລິດ ແລະ ຄຸນນະພາບພັນໃນສະພາບປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ ບ້ານສີໄຄ ເມືອງໄຊບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂ 2 ຄົ້ນຄວ້ານຳໃຊ້       446,624,500 ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ
21 ການປູກເຂົ້າໜຽວ(TDK8)ແບບອິນຊີລະບົບກະເສດສຸມກ້າກີບດຽວ ຂ ບໍລິຄຳໄຊ; ພະແນກກະສີກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ 3 ຄົ້ນຄວ້ານໍາໃຊ້, ຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາ       889,300,000 ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ
22 ປຽບທຽບການລ້ຽງງົວທອມແບບຂັງປູກຫຍ້າໃຫ້ກິນ ແລະ ການລ້ຽງແບບປ່ອຍໃຫ້ງົວຫາກິນຕາມທໍາມະຊາດ ຂ ອຸດົມໄຊ; ພະແນກກະສີກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ 3       201,380,000 ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ
23 ສຶກສາການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງໝູລາດໂດຍການນໍາໃຊ້ອາຫານພື້ນບ້ານ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼື່ອຈາກກະສີກໍາ ຂ ອຸດົມໄຊ; ພະແນກກະສີກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ 1,6       150,278,350 ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ
24 ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຈົດທະບຽນພັນພືດໃໝ່ ຕົ້ນມອນ ບ້ານສວນອຸ້ມຮັກ ກະເສດອິນຊີ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 3 ຄົ້ນຄວ້ານຳໃຊ້    1,551,195,000 ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ
25 ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າເພື່ອຍົກສະມັດຕະພາບການຜະລິດແນວພັນປາ ພື້ນເມືອງ ທີ່ມີທ່າແຮງທາງເສດຖະກິດຫັນໄປສູ້ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ສູນຄົ້ນຄວ້າການປະມົງ 5 ຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາ    1,300,360,000 ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ
26 ໂຄງການສຶກສາການປັບປຸງດີນເພື່ອການປູກເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍອິນຊີໂດຍການນຳໃຊ້ຝຸ່ນຂຽວ (ປໍເທື່ອງ)ທີ່ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ. ສູນອະນຸລັກ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນ 2 ຄົ້ນຄວ້ານຳໃຊ້       150,000,000 ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ
27 ໂຄງການສຶກສາການເຮັດນາຫວ່ານນໍ້າຄັງໃນສາມປະເພດເນື້ອດິນເພື່ອຫລຸດຕົ້ນທຶນການຜະລິດ ສູນອະນຸລັກ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນ 1 ຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາ       200,000,000 ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ